ครูปาณิสรา
www.panisara.org
สถิติผู้เข้าชม
Counter for tumblr
เริ่ม 1 ตุลาคม 2557

คำแนะนำการใช้บทเรียนออนไลน์

1.  วิธีการเรียน
                1.1 เป็นการเรียนโดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ  นักเรียนจะเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมตามบทเรียนออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.panisara.org นักเรียนจะเป็นผู้ค้นพบคำตอบด้วยตนเอง
 
2.  กระบวนการในการเรียน
              
การเรียนรู้โดยบทเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วยเนื้อหาหน่วยการเรียน ดังนี้
             1. กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
             2. แฟกทอเรียล
             3. วิธีเรียงสับเปลี่ยน
             4. วิธีจัดหมู่
             5. ทฤษฏีบททวินาม
             6. ความน่าจะเป็น
ทั้งหมดจำนวน 6 หน่วยการเรียนรู้

 

                 วิธีการใช้เมาส์สำหรับการเรียน เมาส์เป็นอุปกรณ์สำคัญในการทำงานคู่กับคีย์บอร์ด ในหน่วยการเรียนนี้จะเป็นหน่วยการเรียนแบบ Presentation ผ่านเว็บไซต์โดยใช้ภาษา HTML, PHP, JavaScript เป็นตัวจัดการหน่วยการเรียน ดังนั้นเมาส์จึงเป็นอุปกรณ์สำคัญในการดำเนินไปของหน่วยการเรียนในแต่ละเรื่อง บนจอภาพของหน่วยการเรียนจะให้นักเรียนได้ใช้เมาส์คลิกไปตามลำดับของการใช้หน่วยการเรียนแต่ละเรื่อง โดยมีเมนูสำหรับการนำทางเข้าสู่ หน่วยการเรียนในแต่ละเรื่อง สัญลักษณ์ของเมาส์ที่ใช้จะมีสองลักษณะดังนี้

 

1. ลักษณะเมาส์รูปลูกศร หมายถึง สัญลักษณ์เมาส์ที่ใช้สำหรับการเปิดโปรแกรมที่เป็นรูปของ ไอคอน โดยดับเบิลคลิกซ้าย หรือคลิกขวา เลือกเมนู Open แล้วคลิกซ้ายเปิดโปรแกรม

 

2. ลักษณะเมาส์รูปมือ หมายถึง สัญลักษณ์ของเมาส์ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อหน่วยการเรียน ในแต่ละหน้า ใช้สำหรับการชี้หัวข้อย่อยในแต่ละหน่วยการเรียน ใช้เลือกคำตอบในแบทดสอบ ใช้เลือกเมนูเพื่อเลือกชื่อเรื่อง

 

  • ผู้เรียนเข้าสู่ระบบนี้ได้อย่างไร ?
  • แต่ละส่วนที่ปรากฏบนจอภาพนี้คืออะไร และมีหน้าที่อย่างไร ?
    • 1 ส่วนเมนู
    • 2 ส่วนเนื้อหา
  • - ออกจากระบบจะทำอย่างไร?

 

- ผู้เรียนเข้าสู่ระบบนี้ได้อย่างไร ?
1. นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนในบทเรียนออนไลน์ ก่อนจึงสามารถเข้าสู่บทเรียนได้โดยให้คลิกที่เมนูว่า สมัครสมาชิก ดังรูป

 

 

2. ให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ครบตามแบบฟอร์ม แล้วให้กดปุ่มยืนยัน ดังรูป

 

 

3. นักเรียนลงทะเบียนแล้วก็สามารถเข้าเรียนบทเรียนได้โดยให้คลิกที่เมนูด้านซ้ายมือที่ข้อความว่า เข้าสู่บทเรียน ดังรูป

 


4. แล้วให้นักเรียนพิมพ์ชื่อล็อกอิน และรหัสผ่าน ดังรูป

หมายเหตุ
              ชื่อผู้ใช้ คือ ชื่อเข้าระบบ (Login) ที่สมัครไว้
              รหัสผ่าน คือ รหัสผ่าน(Password) ที่สมัครไว้  

 

เมื่อลงชื่อเข้าระบบสำเร็จ จะแสดงดังรูป ให้กด เข้าสู่หน่วยการเรียน เพื่อเข้าสู่บทเรียนแต่ละหน่วยการเรียน *กดดูข้อมูล และสถานะเพื่อดูชื่อและห้องเรียนที่ได้สมัครไว้ (สามารถแก้ไขได้)

 

5. สามารถเข้าสู่ห้องเรียนได้แล้วค่ะ และจะปรากฏหน้าหัวข้อของหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วย 6 หน่วย พร้อมแสดงชื่อล็อกอิน ชื่อ - สกุล และห้องเรียนของนักเรียน ดังรูป

 

แต่ละส่วนที่ปรากฏบนจอภาพนี้คืออะไร และมีหน้าที่อย่างไร ?

 

1. จากรูปด้านบน ส่วนที่ 1 เมนูหลัก นักเรียนสามารถเลือกรายการเมนูได้ดังนี้ 1.1 คำแนะนำการใช้บทเรียนออนไลน์ 2. ส่วนที่ 2 ด้านเนื้อหา นักเรียนสามารถเรียนทีละเรื่อง โดยต้องทำแบบทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน จึงจะสามารถไปเรียนเรื่องต่อไปได้ดังรูป

 

2.1 เมื่อนักเรียนคลิกเพื่อเข้าเรื่องต่าง ๆ แล้วจะปรากฏรายละเอียดของเนื้อหาดังนี้
             2.1.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนั้น ๆ
             2.1.2 แบบทดสอบก่อนเรียน
             2.1.3 บทเรียนต่างๆ ในเรื่องนั้นๆ
             2.1.4 เนื้อหา
             2.1.5 แบบทดสอบหลังเรียน
2.2 นักเรียนสามารถคลิกเมนูตามต้องการโดยควรจะเรียงลำดับเนื้อหา ต่าง ๆ
2.3 แบบทดสอบก่อนเรียนจะไม่มีเฉลยให้นักเรียน เมื่อนักเรียนลงมือทำแบบทดสอบแล้ว คะแนนจะเก็บบันทึกไว้ในฐานข้อมูล และจะบันทึกข้อมูลชุดแรกเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขได้
2.4 แบบทดสอบหลังเรียน มีเฉลยให้นักเรียนทราบ เมื่อลงมือทำแบบทดสอบหลังเรียนแล้ว ระบบจะเก็บคะแนนในฐานข้อมูล และระบบจะนำเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ต่อไป
2.5 การเข้าสู่เนื้อหาสามารถคลิกปุ่มเพื่อไปหน้าถัดไป หรือ กลับหน้าถัดมาได้ และนักเรียนสามารถกลับสู่หน้าเนื้อหาหลักได้ คลิกที่บทเรียน

 

 

ออกจากระบบจะทำอย่างไร
1. ถ้านักเรียนยังเรียนไม่ครบทุกเรื่องนักเรียนสามารถออกจากระบบแล้วกลับมาเรียนอีกครั้งตามต้องการ
2. นักเรียนสามารถออกจากระบบได้โดยคลิกออกจากห้องเรียน ดังรูป

โรงเรียนหินดาดวิทยา ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย