ครูปาณิสรา
www.panisara.org
สถิติผู้เข้าชม
Counter for tumblr
เริ่ม 1 ตุลาคม 2557

ผลการเรียนรู้

1.  นักเรียนสามารถหาจำนวนผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นของเหตุการณ์โดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับและแผนภาพต้นไม้อย่างง่ายได้ 
2.  นักเรียนสามารถใช้และคำนวณเกี่ยวกับสัญลักษณ์แฟกทอเรียลได้
3.  นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ 
4.  นักเรียนสามารถอธิบายผลการทดลองสุ่ม แซมเปิลสเปซ เหตุการณ์ และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ได้
5.  นักเรียนสามารถหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่กำหนดให้ได้ 


 
โรงเรียนหินดาดวิทยา ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย